Konfidencialitātes politika

SIA “ENR group” (Eprece.lv) apmeklētāju personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA “ENR group” ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot Eprece.lv interneta vietņi, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un tml.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot interneta vietnes saturu un tā izvietojumu, arī par Eprece.lv mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas.

Eprece.lv mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas Eprece.lv mājas lapas izmantošanas iespējas.

Lietošanas noteikumi

eprece.lv mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. eprece.lv vai trešās personas nedod nekādas garantijas par mājas lapas vai tās saturu. eprece.lv nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja eprece.lv ir zinājis par mājas lapas vai tās satura trūkumiem.

eprece.lv mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par eprece.lv piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem un to lietošanas noteikumiem, tomēr eprece.lv nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās mājas lapā vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no eprece.lv neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija eprece.lv mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma.

eprece.lv neapliecina un negarantē to, ka šī mājas lapa un/vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem. eprece.lv mājas lapā norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu vai lūgumu iegādāties vai pārdot kādu produktu, vai pakalpojumu, vai arī par kādu citu pakalpojumu sniedzēja ieteikumu, ja vien konkrētais pakalpojuma sniedzējs nav tieši norādījis citādi. eprece.lv nepiedāvās šādus produktus vai pakalpojumus jebkurai personai, kuras gadījumā pēc eprece.lv ieskatiem šādu pakalpojumu sniegšana ir pretrunā tiesību vai normatīvajiem aktiem.